Overijssel schakelt ruimdenkers in bij leegstand

Eerdere post die je misschien interessant vindt:

fraaie-transformatie-van-volksbuurt-naar-gemengde-studenten-enclave

KEMA Arnhem 

Honig Nijmegen; uitsluitend nog renovatie 

London 2.0 

Lessons to go over transformatie met praktijkvoorbeelden

Transformeren kun je leren

kasbouw-als-regenjas-om-een-ruine-en-als-indeling-in-een-ruine

In de onderstaande artikelen valt te lezen wat er bij het herbestemmen en leegstand aan uitdagingen zijn. Het eerste artikel geldt voor de provincie Overijssel en hoe men denkt dat daar door met een open mind naar te kijken een kanteling in kan krijgen. ( bron ruimtevoorruimdenkers)

Leegstaande kantoren, fabrieken, agrarische gebouwen, zelfs complete bedrijventerreinen wachten op een nieuwe, onalledaagse invulling. Onder het motto ‘De problemen van morgen kunnen we niet aanpakken met de oplossingen van gisteren’, lanceerde gedeputeerde Bert Boerman de actie Ruimte voor Ruimdenkers. “Hier zijn vooral jonge mensen nodig die out-of-the-box kunnen denken om het leegstandsprobleem voor de toekomst aan te pakken.” Het gaat Overijssel dan niet alleen om jongeren met de traditionele bouwkundige opleidingen, maar vooral ook om kunstenaars, visionairs, communicatiemensen en nieuwe ‘ruimdenkers’.

Met deze prijsvraag vraagt de provincie jong talent om plannen te bedenken voor de leegstand. Het winnende team krijgt  € 20.000,- om het plan verder te ontwikkelen. Jonge ontwerpers/ondernemers/starters kunnen in teamverband aan de slag bij adviesbureaus waar de provincie mee samenwerkt voor coaching, waarmee ze meteen een goede aanvulling op hun cv verkrijgen (return on investment).

Gedeputeerde Bert Boerman “Op deze manier gaan we in Overijssel de leegstand agenderen. Zo krijgen we meteen inzicht in de omvang van de leegstand en de verschillende locaties die er zijn. Daarnaast stimuleren we met deze aanpak de arbeidsmarkt voor jong afgestudeerden”.

Maar daarnaast neemt de provincie met deze onorthodoxe prijsvraag ook het eigen omgevingsbeleid onder de loep. Regels en wetten staan vaak nieuwe oplossingen in de weg of werken op z’n minst beperkend. “Door met de praktijk aan de slag te gaan stuiten we vanzelf op knelpunten in de regelgeving. Die kunnen dan worden aangepakt in het nieuwe omgevingsbeleid.”

De provincie heeft nog geen allesomvattend beeld van de leegstand in Overijssel, maar de toekomst tekent zich al wel af. Zo komt van de agrarische gebouwen in de komende jaren zo’n 20 tot 30% leeg te staan. De uitdaging voor de ruimdenkers ligt dan ook niet alleen op stedelijk en industrieel gebied, maar ook in de buitengebieden.

artikel 2 Experimentpartners Aangename Aanloopstraten gezocht

Toekomstbestendige binnensteden vragen om een actieve aanpak van aanloopstraten. Platform31 zoekt experimentpartners om transformatie
van aanloopstraten samen tot een succesvol einde te brengen.

Binnensteden onder druk

In veel Nederlandse gemeenten maakt men zich zorgen over de kwaliteit van de binnenstad. De alom toegenomen winkelleegstand is daar een belangrijke oorzaak van. Op veel plekken worden ook goede initiatieven ontwikkeld om binnenstedelijke winkelgebieden te verbeteren. Soms door de gemeente zelf, soms door ondernemers en vaak ook door gezamenlijk optrekken van publieke en private partijen.

Aanloopstraten vragen aandacht

Al die goede initiatieven laten onverlet dat er op veel plaatsen in Nederland te veel winkels zijn. Sommige panden en gebieden zullen hun winkelfunctie geheel of gedeeltelijk verliezen. Dat geldt ook voor veel aanloopstraten: winkelstraten op de route naar het winkelhart van een stad of dorp.

Dat gaat echter niet vanzelf. Dat kan te maken hebben met regelgeving, maar ook met uiteenlopende visies of belangen van verschillende partijen. Niet in de laatste plaats heeft transformatie van aanloopstraten ook belangrijke financiële consequenties. Al die zaken maken de aanpak van aanloopstraten complex. Andere ingrepen –die minder geld lijken te kosten, of die minder weerstand op kunnen roepen – krijgen dan de voorkeur en het thema aanloopstraten blijft als een heet hangijzer liggen.

Geen toekomstbestendige binnenstad zonder “aangename aanloopstraten”

Omdat toekomstbestendige winkelgebieden niet bereikt kunnen worden zonder effectieve aanpak van aanloopstraten start Platform31 het experiment ‘Aangename Aanloopstraten’. Met steun van onder meer het Ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en retailexperts willen we met tien experimentpartners aanloopstraten actief aanpakken. We dragen bij aan het compacter maken van winkelgebieden en zo uiteindelijk aan toekomstbestendige binnensteden én aangename aanloopstraten in Nederland.

Meedoen?

Als experimentpartner zoeken we gemeenten of samenwerkingsverbanden van marktpartijen en gemeente, die actief aanloopstraten aanpakken –of willen aanpakken- en die daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. Op voorhand onderscheiden we drie –samenhangende- thema’s waar de gezochte pilots betrekking op kunnen hebben: Beleid& Visievorming, Bestemmen & Verkleuren, Verschuiven & Verkleinen.

Een uitgebreidere toelichting op deze thematiek, de gezochte experimentpartners, de voordelen die participeren in dit experiment u kunnen opleveren én het aanmeldformulier vindt u HIER.

Als derde is het wellicht ook interessant hoe er met de gevolgen van leegstand,  het ontstaan van achterstandswijken wordt omgegaan in omringende landen. Hierover geen artikel maar de tip om de toelichting op het Belgische model in een lezing die bij pakhuis de Zwijger wordt gegeven te vernemen:

New Europe

Brussel in Transitie, pakhuis de zwijger,

Di 4 november | 20.00 – 22.00 uur

Een vierjarig contract tussen de gemeente en haar bewoners over het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken; wat kunnen Nederlandse steden leren van het Brussels beleid van Duurzame Wijkcontracten?Op deze avond wordt er vanuit diverse perspectieven gekeken naar de methodiek van duurzame wijkcontracten, en zal worden ingegaan op de vraag wat een dergelijk beleid zou betekenen voor de Nederlandse praktijk.Met te gast:

  • Pascal Smet (Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder anderen Mobiliteit en Openbare Werken)
  • Aglaée Degros (Artgineering, auteur Brussel (Her)verovert haar buitenruimte)
  • Robbert de Vrieze (Transformers – en initiatiefnemer Wij Delfshaven)

Pakhuis de Zwijger

 

Door de aanpassingen in de wet per 1 november komt er weer beweging op het gebeid van herontwikkeling en gebieds-ontwikkeling. Juist bij herbestemmen is een flexibelere regelgeving essentieel en zo zou er ook gekeken moeten worden naar een flexibele multifunctionele invulling die (eenvoudig) opgepakt en verplaatst kan worden naar een andere locatie. Moeite, geld, tijd en  energie blijven zo behouden.

Benieuwd wat we met een slim duurzaam plan voor jouw huisvesting kunnen betekenen? Kijk op of neem contact op, we helpen je graag verder met plannen waarbij we je als meerwaarde laten zien hoe jij je steentje kan bijdragen door je duurzame huisvesting als bedrijfsmiddel in te zetten.

 

 

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: